Bezpieczeństwo w Internecie

https://fundacja.orange.pl/kurs/

Szanowni Państwo! Proszę obejrzeć prezentację - podsumowanie pierwszego semestru. 

Download
wywiadówki- podsumowanie pracy w I semes
Microsoft Power Point Presentation 4.3 MB

Warsztaty i konkursy

15 grudnia w naszej klasie odbędą się warsztaty rękodzielnicze. Koszt 15 zł ( materiały). 
Dzieci biorące udział w Sypendiadzie Wczesnoszkolnej dla klas drugich wpłacają po 8 zł za konkurs.
Pieniądze proszę przyszykować na poniedziałek. 

Flet prosty

Potrzebny nam flet prosty sopranowy, z pojedynczymi dziurkami. Kosztuje 16 zł. Proszę o informację, bo może ktoś ma po rodzeństwie. Wtedy zamówię mniejszą ilość.

Bal jesienny

22 listopada o godzinie 15.45 odbędzie się bal jesienny. Zakończy się o godzinie 17.45. Można przygotować przebranie. Bal poprowadzi animator. Wstęp 6 zł.

Portret Mikołaja - konkurs

Dziecko w domu przygotowuje pracę konkursową.  Format A4.  Termin do 28 listopada. Inspiracje:

Mikołaj 1

Spotkanie z Rodzicami

Środa godz. 16.00 Serdecznie zapraszam. Proszę o powiadomienie
o nieobecności. Ustalimy termin rozmowy indywidualnej.

 

Duszniki Zdrój

27.10. jedziemy na wycieczkę do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Dzieci zwiedzą muzeum, następnie wezmą udział w warsztatach  czerpania papieru.

Wyjazd godzina 8.00. Powrót godz. 16.00. Koszt 40 zł.

Zawody sportowe w bieganiu

20 października odbędą się zawody sportowe. Potrzebna jest zgoda rodzica na udział dziecka.

Wewnątrzszkolny system oceniania

1. Ustala się trzy rodzaje oceniania dziecka:

a) Ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia;

b) Ocenianie okresowe, na pierwszy semestr i koniec każdego roku szkolnego;

c) Ocenianie końcowe, po ukończeniu pierwszego etapu edukacyjnego.

2. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena semestralna, roczna i końcowa postępów w nauce oraz ocena zachowania ucznia są ocenami opisowymi. Ocena ta odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Ocena opisowa składa się z dwóch elementów:

• oceny zachowania

• oceny zajęć edukacyjnych.

Ocena zachowania zawiera informację dotyczącą rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

Ocena zajęć edukacyjnych zawiera informację na temat postępów w:

• edukacji polonistycznej, w tym umiejętności słuchania, mówienia, czytania, pisania, gramatycznych i ortograficznych;

• edukacji matematycznej, a w szczególności umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb, rozwiązywania zadań, wiadomości geometrycznych oraz praktycznych takich jak posługiwanie się zegarem, kalendarzem, termometrem, wagą, pieniędzmi, miarką;

• zainteresowań i umiejętności przyrodniczych;

• aktywności artystycznej i ruchowej.

W ocenie opisowej zajęć edukacyjnych stosuje się następujące sformułowania:

• wspaniale

• bardzo dobrze

• dobrze

• postaraj się

• słabo

• niezadowalająco.

Ocena opisowa uwzględnia osiągnięcia ucznia z języka obcego nowożytnego i zajęć komputerowych.

3. Ocena bieżąca, semestralna, roczna i końcowa w klasach 1-3 z religii/etyki jest oceną cyfrową w skali od 1 do 6.

4. Forma oceniania bieżącego.

a) Ocenianie bieżące w klasach I – II i w I semestrze w klasie III  ustala się w symbolach literowych według podanych opisów:

W–Wspaniale

B - Bardzo dobrze

D – Dobrze

P – Postaraj się

S – Słabo

N – Niezadowalająco

b) W klasie trzeciej w drugim semestrze ocena bieżąca wyrażona jest oceną cyfrową
w skali od 1 do 6.

 

Ocenianie bieżące postępów w nauce:

W lub 6 otrzymuje uczeń, który:

• opanował wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie,

 • podejmuje dodatkową pracę na lekcji,

• samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

• biegle rozwiązuje sytuacje problemowe związane z tematyką zajęć,

• korzysta z różnorodnych źródeł informacji,

• osiąga sukcesy w konkursach i zawodach sportowych,

• pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje problemy teoretyczne lub praktyczne

• potrafi samodzielnie wyciągać wnioski, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo – skutkowe.

B lub 5 uzyskuje uczeń, który:

•opanował w pełnym zakresie wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania w danej klasie,

• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

• rozwija swoje zainteresowania,

• aktywnie pracuje na lekcji,

• samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

• uczestniczy w konkursach i zawodach sportowych,

• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach.

 D lub 4 otrzymuje uczeń, który:

•opanował wiedzę w zakresie wykraczającym poza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

• poprawnie stosuje wiadomości,

• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

• aktywnie pracuje na lekcji.

P lub 3 uzyskuje uczeń, który:

• opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
w danej klasie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

• ma braki w opanowaniu podstawy programowej, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w dalszej nauce,
• wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

• niektóre zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela.

S lub 2 otrzymuje uczeń, który:

• słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej,

• większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

• wymaga dodatkowych wyjaśnień sposobu wykonania zadania,

• często nie kończy podjętej pracy.

N lub 1 uzyskuje uczeń, który:

• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań określonych w podstawie programowej, braki uniemożliwiają przejście do następnej klasy,

• nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim – podstawowym stopniu trudności,

• odmawia wykonania zadania, nie próbuje, nie stara się, niszczy prace.

Przy ustaleniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, muzycznej, technicznej oraz
z wychowania fizycznego bierze się pod szczególną uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki poszczególnych edukacji.

Metody bieżącego oceniania uczniów:

1. Sprawdzanie przez nauczyciela samodzielnie wykonanej przez uczniów pracy na lekcji i w domu w celu określenia poziomu:

• poprawności przyswojonych wiadomości,

• biegłości w opanowanych umiejętnościach,

• sposobu rozumowania w procesie dochodzenia do wniosku,

• umiejętności korzystania z wcześniej nabytych doświadczeń edukacyjnych.

2. Metoda ustnego odpytywania uczniów w celu sprawdzenia, np.:

• umiejętności czytania,

• znajomości zasad ortograficznych, matematycznych,

• biegłości w obliczaniu czterech działań arytmetycznych,

• umiejętności interpretowania treści zawartej w tekstach,

• celowości zastosowania określonej metody rozwiązywania problemów,

• stopnia trwałości przyswojonej wiedzy itp.

3. Metoda krótkich sprawdzianów, testów wiadomości i umiejętności, konkursów, quizów, w których uczeń:

• odpowiada na różne pytania,

• uzupełnia luki w zdaniach, w tekstach,

• dokonuje wyboru poprawnej odpowiedzi,

• przekształca zadania,

• rozwiązuje zagadki,

• wyróżnia logiczne zależności,

• proponuje nowe rozwiązania.

 

II. Ustalenie opisowej oceny zachowania na I etapie edukacyjnym.

1. Ocena opisowa zachowania ucznia semestralna, roczna i końcowa obejmuje następujące kryteria:

• stosunek do obowiązków szkolnych,

• udział w życiu klasy, szkoły, środowiska,

• kulturę osobistą,

• aktywność,

• zaangażowanie i inicjatywę.

2. Ocena bieżąca zachowania ucznia wyrażona jest za pomocą symboli literowych:

Z – znakomicie - złoty medal, otrzymuje uczeń, który:

• przestrzega ustalonych zasad zachowania w klasie i szkole,

• umie zgodnie współpracować w zespole,

• potrafi opanować negatywne emocje,

• chętnie udziela pomocy innym,

• aktywnie uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych,

• systematycznie odrabia prace domowe, jest punktualny, dba o piękno mowy polskiej.

 B - bez zastrzeżeń- brązowy medal- uzyskuje uczeń, który:

• przestrzega norm zachowania w klasie i szkole,

• radzi sobie z opanowaniem negatywnych emocji,

• odrabia prace domowe,

• jest punktualny,

• godnie uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych,

• stara się pięknie wypowiadać w języku polskim,

• słucha i wypełnia polecenia.

N –niezadowalająco- czarny medal- otrzymuje uczeń, który:

• nie przestrzega norm zachowania w klasie i w szkole,

• nie jest systematyczny w odrabianiu prac domowych,

• nie potrafi opanować negatywnych emocji,

• jest niepunktualny,

• nie słucha i nie wypełnia poleceń,

 

• nie troszczy się o piękno mowy ojczystej. 

Wycieczka do lasu

We wtorek 04.10. w trakcie trwania zajęć szkolnych pojedziemy na wycieczkę do lasu. Na miejscu w Gorzeszowie, pod opieką leśników będziemy poznawać las i jego mieszkańców. Na zakończenie upieczemy kiełbaski. 

 

Gdyby mocno padał deszcz wycieczka zostanie przełożona na inny termin.

Zapraszam na pierwsze zebranie 14 września o godzinie 16.00